فعالترین آتشفشان جهان کجاست؟

فعالترین آتشفشان جهان کجاست؟  آیا میدانید چند آتشفشان در جهان وجود دارد؟ آیا میدانید حدود ۱۵۰۰ آتشفشان در جهان وجود دارد و از این میان حدود ۵۰ آتشفشان در وضعیت فعال قرار دارند؟    آیا میدانید فعالترین آتشفشان جهان کجاست؟ فعالترین آتشفشان جهان در منطقه هاوایی قرا دارد.   چه شد که این آتشفشان دائما […]