آیا تماشای تلویزیون در تاریکی مضر است؟

تفاوت تماشای پرده سینما با تلویزیون و مانیتور در تاریکی، در آسیبهای چشمی اگر شما هم از آن دسته افرادی هستید که فکر میکنند تماشای تلویزیون در اتاق تاریک همانند مشاهده  پرده سینما است بدانید که سخت در اشتباهید، زیرا: 1- در تماشای پرده سینما، نور بصورت غیر مستقیم و از طریق پرده سینما به […]