آسیب تلفن همراه و تبلت به ستون فقرات و گردن + راه حل

آسیب تلفن همراه و تبلت به ستون فقرات و گردن آیا میدانستید که وقتی در حال خواندن یک sms هستید نیرویی معادل با حدود 30 کیلوگرم بر روی گردن شما وارد میشود؟ این نیرو معادل نشستن یک کودک 10 ساله بر روی گردن شماست. جملاتی که خواندید گفته های جراح ستون فقزات و رئیس بیمارستان […]