آیین نامه ضوابط معلولین – ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین جسمی وحرکتی

آیین نامه ضوابط معلولین – ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین جسمی وحرکتی   فصل اول‌: ضوابط مطلوب طراحی فضای شهری‌ ۱ ـ ۱ ـ پیاده رو ۱ـ ۱ ـ ۱ ـ حداقل عرض مفید پیاده رو ۱۲۰ سانتیمتر باشد. ۱ـ ۱ ـ ۲ ـ رعایت حداقل ۱۲۰ سانتیمتر فاصله از دیوار برای […]