چرا در گوش نوزاد اذان و اقامه میخوانند؟

  از قدیم، رسم بر این بود که وقتی کودکی به دنیا می‌آمد، او را در آغوش پدربزرگ یا مادربزرگش که سال‌ها مسلمانی کرده بود و آداب اسلامی را خوب می‌دانست، می‌گذاشتند تا با دهانی که بارها با آن ذکر خدا را گفته، در گوشش اذان و اقامه بخواند. این رسم، هنوز هم در بین […]