فضاها، عملکرد فضایی و استانداردهای فیزیکی اورژانس بیمارستان

اورژانس طراحی اورژانس بیمارستانی و استاندارد های فیزیکی   بخش اورژانس بیمارستان یکی از بخش های مهم و اصلی آن محسوب می گردد به گونه ای که فعالیت سایر قسمت های بیمارستان تأثیر گذار است. این بخش موظف است تمام بیمارانی را که با هر نوع بیماری و هر سبک به آن مراجعه می کنند، […]