آداب رفتار کردن در میهمانی (با کلاس بودن)

شاید همگی ما آداب رفتار کردن در میهمانی ها را به صورت کاملا تجربی یاد گرفته باشیم. اما گاهی به این موضوع فکر کردیم که کدامیک از آنها درست و کدام یک غلط هستند. آیا درست است که میهمانی را فضایی برای بحث و جدل های سیاسی، اجتماعی بکنیم یا شاید بهتر است خیلی با […]