داستان مصرع “شیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت”

شرح داستان: داستان حکایت عاشق شدن پیری است از پیران صوفیان که در اطراف بیت الحرام به روایتی 700 و به روایتی400 مرید داشته است و تمام واجبات دینی و شرعی را انجام داده و عبادات زیادی برای آخرت خود ذخیره داشته است. از قضا یک شب در خوابی می بیند که از مکه به […]