حشره ای که به شکل گل در می آید.

حشره ای که به شکل گل در می آید. “هایمانوبیس کورونیتس” نام حشره ای است که با جمع کردن چهار دست و پای خود ،خود را به شکل گل و گیاهی که روی آن قرار دارد، در می آرود.این حشره معمولا در مناطق مالزی و اندونزی قرار دارد.   منبع: افکار نیوز