اسلحه سازمانی آمریکا در دستان داعش

 اسلحه سازمانی آمریکا ام 4 کارابین نام اسلحه ای آمریکایی است که نوع سبک و کوتاه اسلحه ام 16 است. این اسلحه که اسلحه سازمانی اصلی ارتش آمریکا است از سال 1994شروع به تولید شد. در تصویر زیر نمونه هایی از این اسلحه را در دستان عناصر گروه تروریستی داعش مشاهده میکنید.